OZ3EDR - EDR Struer afd.

Du er her: Hjem > Vedtægter for EDR Struer afdelingen

Vedtægter for EDR Struer afdelingen

 

§1. Afdelingen er en afdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører og dens navn er OZ3EDR Struer afdeling.

§2. . Afdelingens formål er at samle medlemmerne til kurser, møder og foredrag samt
at udbrede kendskabet til amatørradio, elektronik og teknik på lokalt plan. Det er ligeledes foreningens formål at skabe gode muligheder for at dyrke amatørradio med udgangspunkt i medlemmernes
interesse og engagement.

§2.1 Alle med interesse i elektronik, mekanik eller amatørradio kan optages som medlemmer.

§3. Kontingent og indskud bestemmes af generalforsamlingen. Restance ud over 1. måned medfører slettelse af medlemslisten. Såfremt et slettet udmeldt medlem ønsker optagelse igen, skal der på ny betales indskud.

§4. Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Valget er bindende for een periode ( 2 år), dog kan et bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen når den øvrige bestyrelse godkender grunden til udtrædelsen. Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig mht. kasserer og sekretær.

§4.1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formand eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§5. Bestyrelsen er forpligtet til at føre forhandlingsprotokol.

§6. Foreningens højste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år.

Dagsorden skal mindst omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kasserer fremlægger regnskab i revideret stand.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved hemmelig afstemning, alle øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning.

§7. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse på foreningens internetplatform+ opslag i Klubben. Indkaldelsen skal ske mindst 3 uger før afholdelse

§8.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens flertal, når dette finder fornødent, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt og med angivelse af forhandlingsgrundlag har begæret det.

§9. Afdelingens opløsning kan kun finde sted når 2/3 af afdelingens medlemmer stemmer herfor. Afdelingens aktiver henlægges i 5 år (pengene indsættes på bankkonto)Til brug for en eventuelt nyoprettet Struer-afdeling af EDR. Oprettes ingen ny Struer afdeling i det fastsatte tidsrum, overgår aktiverne til EDR.

                            Således vedtaget på generalforsamling d. 26. september 1969.
                            Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen i 2017.

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login